วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

เครือข่ายคือ-ความหมายและความแตต่างLAN,MAN,WAN-ความแตกต่างอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต

      เครือข่ายคือ  เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปที่เชื่อมต่อกันและสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความหมายของ LAN , MAN , WAN
     LAN ย่อมาจากคำว่า (Local Area Network)
-ระบบเครือข่ายขนาดเล็ก เป็นระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์กที่ใช้เชื่อมต่อกันในระยะไม่ไกลมากนักโดยปกติมักเชื่อมต่อกันในระยะไม่เกิน 5 กิโลเมตรคือเป็นระบบเน็ตเวิร์กที่อยู่ภายใต้อาคารเดียวกันหรือต่างอาคารในระยะใกล้ๆ และไม่ต้องใช้เครือข่ายการสื่อสารขององค์การ โทรศัพท์แห่งประเทศไทย

MAN ย่อมาจากคำว่า (Metropolitan Area Wetwork)
-ระบบเครือข่ายขนาดกลาง เป็ระบบเน็ตเวิร์กที่ต้องอาศัยโครงข่ายการสื่อสารขององค์การโทรศัพท์หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทย เพราะเป็นการติดต่อกันในระดับเขต แต่เป็นระบบเน็ตเวิร์กในระยะไม่เกิน 50 กิโลเมตร

WAN ย่อมาจากคำว่า (Wide Area Network)
-ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ เป็นระบบเน็ตเวิร์กที่มีการติดต่อสื่อสารกันในระดับประเทศ หรือติดตสื่อสารกันได้ทั่วทุกมุมโลกโดยทั่วไปเรียกว่า world wide web สามารถส่งได้ทั้ง ข้อมูล ภาพและเสียง โดยจะต้องใช้ media ในการติดต่อสื่อสารโดยจะต้องใช้ คู่สายโทรศัพท์ dial - up line คู่สายเช่า leased line / ISDN
ขององค์การโทรศัพท์หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทยจึงจะสามารถใช้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ
    อ้างอิงจาก..http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=277d1a90486d408b

ความหมายของอินเทอร์เน็ต
      อินเทอร์เน็ต ( Internet ) คือ เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมเครือข่าย ภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงด้วยโปรโตคอลเดียวกันคือ TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในอินเทอร์เน็ตสามารถสื่อสารระหว่างกันได้ นับว่าเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้นิยมใช้ โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลกมากที่สุด
   
      อินเทอร์เน็ต (Internet) นั้นย่อมาจากคำว่า International network หรือ Inter Connection  network หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมโยงด้วย TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) เดียวกันเป็นข้อกำหนด เพื่อให้เกิดการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน วิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายด้วยโปรโตคอลนี้จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ที่มีฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกันสามารถติดต่อถึงกันได้
     อ้างอิงจาก..http://www.hitechsky.com/ความหมายอินเทอร์เน็ต/

     อินเตอร์เน็ต  (Internet) นั้นย่อมาจากคำว่า  “International network”  หรือ  “Inter Connection  network”  ซึ่งหมายถึง  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน  เพื่อให้เกิดการสื่อสาร  และการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน  โดยอาศัยตัวเชื่อมเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงเดียวกัน  นั่นก็คือ  TCP/IP Protocol  ซึ่งเป็นข้อกำหนดวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย  ซึ่งโปรโตคอลนี้จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ที่มีฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกันสามารถติดต่อถึงกันได้
การที่มีระบบอินเตอร์เน็ต ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายข่าวสารข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ โดยไม่จำกัดระยะทาง  ส่งข้อมูลได้หลายรูปแบบ  ทั้งข้อความตัวหนังสือ ภาพ และ เสียง โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคมเป็นตัวเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนับเป็นอภิระบบเครือข่ายที่ยิ่งใหญ่มาก มีเครื่องคอมพิวเตอร์หลายล้านเครื่องทั่วโลกเชื่อมต่อกับระบบ ทำให้คนในโลกทุกชาติทุกภาษาสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ โดยไม่ต้องเดินทางไป โลกทั้งโลกเปรียบเสมือนเป็นบ้านหนึ่งที่ทุกคนในบ้านสามารถพูดคุยกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย แต่เกิดประโยชน์ต่อสังคมโลกปัจจุบันมาก  
     อ้างอิงจาก..http://www.thaigoodview.com/node/90636

ความแตกต่างของ LAN , MAN , WAN
        LAN คือระบบเครือข่ายขนาดเล็ก เป็นระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์กที่ใช้เชื่อมต่อกันในระยะไม่ไกลมากนักโดยปกติมักเชื่อมต่อกันในระยะไม่เกิน 5 กิโลเมตรคือเป็นระบบเน็ตเวิร์กที่อยู่ภายใต้อาคารเดียวกันหรือต่างอาคารในระยะใกล้ๆ
        MAN ย่อมาจากคำว่า Metropolitan Area Wetwork หรือระบบเครือข่ายขนาดกลาง เป็นระบบเน็ตเวิร์กที่ต้องอาศัยโครงข่ายการสื่อสารของผู้ให้บริการเพราะเป็นการติดต่อกันในระดับเขต เป็นระบบเน็ตเวิร์กในระยะไม่เกิน 50 กิโลเมตร
        WAN ย่อมาจากคำว่า Wide Area Network หรือระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ เป็นระบบเน็ตเวิร์กที่มีการติดต่อสื่อสารกันในระดับประเทศ หรือติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วทุกมุมโลกผ่านเครือข่าย Internet ที่มีการเข้ารหัสพิเศษหรือทำให้เป็นเน็ตเวิร์กส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network)
         มีเครือข่ายที่แตกต่างกัน
      อ้างอิงจาก...http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=07933d9634116d70

ความแตกต่าง ระหว่าง อินเทอร์เน็ต กับ อินทราเน็ต
       อินเทอร์เน็ต (Internet) อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลก ซึ่งมีคอมพิวเตอร์เป็นล้าน ๆ เครื่องเชื่อมต่อเข้ากับระบบและยังขยายตัวขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี อินเทอร์เน็ตมีผู้ใช้ทั่วโลกหลายร้อยล้านคน และผู้ใช้เหล่านี้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างอิสระ โดยที่ระยะทางและเวลาไม่เป็นอุปสรรค นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถเข้าดูข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกตีพิมพ์ในอินเทอร์เน็ตได้ อินเทอร์เน็ตเชื่อมแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจ มหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐบาล หรือแม้กระทั่งแหล่งข้อมูลบุคคล องค์กรธุรกิจหลายองค์กรได้ใช้อินเทอร์เน็ตช่วยในการทำการค้า เช่น การติดต่อซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตหรืออีคอมเมิร์ช (E-Commerce) ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับการทำธุรกิจที่กำลังเป็นที่นิยม เนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกกว่าและมีฐานลูกค้าที่ใหญ่มาก ส่วนข้อเสียของอินเทอร์เน็ตคือ ความปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างที่แลกเปลี่ยนผ่านอินเทอร์เน็ตได้ อินเทอร์เน็ตใช้โปรโตคอลที่เรียกว่า “TCP/IP (Transport Connection Protocol/Internet Protocol)” ในการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย ซึ่งโปรโตคอลนี้เป็นผลจากโครงการหนึ่งของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ โครงการนี้มีชื่อว่า ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) ในปี ค.ศ.1975 จุดประสงค์ของโครงการนี้เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกลกัน และภายหลังจึงได้กำหนดให้เป็นโปรโตคอลมาตรฐานในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นเครือข่ายสาธารณะ ซึ่งไม่มีผู้ใดหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง การเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตต้องเชื่อมต่อผ่านองค์กรที่เรียกว่า “ISP (Internet Service Provider)” ซึ่งจะทำหน้าที่ให้บริการในการเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต นั่นคือ ข้อมูลทุกอย่างที่ส่งผ่านเครือข่าย ทุกคนสามารถดูได้ นอกเสียจากจะมีการเข้ารหัสลับซึ่งผู้ใช้ต้องทำเองอินทราเน็ต ตรงกันข้ามกับอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ตเป็นเครือข่ายส่วนบุคคลที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บ, อีเมล, FTP เป็นต้น อินทราเน็ตใช้โปรโตคอล TCP/IP สำหรับการรับส่งข้อมูลเช่นเดียวกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งโปรโตคอลนี้สามารถใช้ได้กับฮาร์ดแวร์หลายประเภท และสายสัญญาณหลายประเภท ฮาร์ดแวร์ที่ใช้สร้างเครือข่ายไม่ใช่ปัจจัยหลักของอินทราเน็ต แต่เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำให้อินทราเน็ตทำงานได้ อินทราเน็ตเป็นเครือข่ายที่องค์กรสร้างขึ้นสำหรับให้พนักงานขององค์กรใช้เท่านั้น การแชร์ข้อมูลจะอยู่เฉพาะในอินทราเน็ตเท่านั้น หรือถ้ามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับโลกภายนอกหรืออินเทอร์เน็ต องค์กรนั้นสามารถที่จะกำหนดนโยบายได้ ในขณะที่การแชร์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตนั้นยังไม่มีองค์กรใดที่สามารถควบคุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
http://wiki.nectec.or.th/dpu/CC613Students/SutassanaReport
http://www.chaiwbi.com/anet01/p01/p011/lan.jpg
http://www.courseware.ssru.ac.th/151/subject/4000107/4000107/pic/internet01.gif

เพิ่มเติม อินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต
หลักการทำงานของ Internet และ intranet
      การทำงานของ Intranet และ Internet ใช้หลักการเดียวกันก็คือการดึงข้อมูลเพื่อมาแสดงผล อธิบายเป็นภาษาพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือ สมมติถ้าเราเข้าเว็บใดเว็บนึงเช่น การชมหน้าweb dek-d.com ผ่าน ie browser เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก็จะทำการ ดึงข้อมูล web dek-d.com จากคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึงซึ่งเราเรียกว่า SERVER ผ่านระบบ Network ( เครือข่าย ) ซึ่งตัว SERVER นั้นก็คือคอมพิวเตอร์ธรรมดา ๆ นี่เอง แต่จะต่างกันที่ความแรงที่เปรียบเทียบง่าย ๆ ก็คือ ถ้าคอมที่เราใช้อยู่เป็น รถมอ'ไซด์ Fino เครื่องเซอร์เว่อก็จะเป็นระดับ แรมโบกินิ หรือ 4 สูบราคาแพงก็ได้ ( เด๋วอธิบายแยกให้จ้า )

อธิบายแบบสั้น ๆ สำหรับคนขี้เกียจอ่านจ้า
       Internet คือการเชื่อมโยงการใช้งานคอมพิวเตอร์ ทั่วโลก
       Intranet คือการเชื่อมโยงการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระหว่าง/ในองค์กร หรือส่วนบุคคล ( ภายในอาคาร )

รากของคำว่า Internet มาจาก  Inter + Net
       Inter ย่อมาจาก Interntional  คือนา ๆ ชาติ
       Net ย่อมาจาก  Network    แปลว่าเครื่อข่าย
*ข้อมูลต่อไปนี้อ้างอิงมาจากหลายที่   ( บางที่ลืมไปแล้วว่าไปอ่านของใครมาต้องขออภัยเจ้าของบทความเก่ามา ณ ที่นี่ )
ความหมายของ INTRANET            อินทราเน็ตคือการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กันระหว่างองค์กร หรือภายในองค์กร โดยอาจคุ้นหรือผ่าน ๆ ตามาบ้างในชื่อเรียกอื่น ๆ เช่น  Enterpries Network, Local Network แต่ชื่อเรียกที่อินเทรนด์กิ๊บเก๋สุด ๆ และนิยมเรียกใช้ ก็คือ INTRANET  ( อินทราเน็ต )  โดยนิยมใช้กันมากภายในองค์กรเนื่องจาก สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้รวดเร็ว ขอบคุณครับ  หากมีข้อผิดพาดประการณ์ใด ก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย!ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น